Regulamin

REGULAMIN
Design Thinking Week oraz www.dtweek.com
1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Festiwalu pod nazwą Design Thinking Week, opisanej w dalszej części Regulaminu oraz rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu www.dtweek.com przez Administratora tego portalu.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają:
  1. Organizator (Organizator Festiwalu) – Stowarzyszenie Top 500 Innovators z siedzibą w Warszawie (02–008) przy ul. Koszykowej 80 lok. 3, NIP: 7010411435, REGON: 146653542, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000457078. Adres do korespondencji: Stowarzyszenie Top 500 Innovators, ul. Koszykowa 80 lok. 3, 02–008 Warszawa; adres e-mail: kontakt@top500innovators.org; adres strony internetowej: http://www.top500innovators.org/
  2. Administrator – Stowarzyszenie Top 500 Innovators z siedzibą w Warszawie (02–008) przy ul. Koszykowej 80 lok. 3, NIP: 7010411435, REGON: 146653542, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000457078. Adres do korespondencji: Stowarzyszenie Top 500 Innovators, ul. Koszykowa 80 lok. 3, 02–008 Warszawa; adres e-mail: kontakt@top500innovators.org; adres strony internetowej: http://www.top500innovators.org/
  3. Zamawiający – osoba fizyczna dokonująca Rejestracji do udziału w Festiwalu poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Festiwalu: www.dtweek.com;
  4. Festiwal – wydarzenie o nazwie Design Thinking Week, odbywające się w miejscach, zakresie i terminach szczegółowo opisanych na stronie: www.dtweek.com;
  5. Rejestracja – proces zgłoszenia do udziału w Festiwalu dokonywany przez Zamawiającego poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Festiwalu – www.dtweek.com, mający na celu uzyskanie Potwierdzenia Udziału w Festiwalu;
  6. Potwierdzenie Udziału – komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez
  7. Organizatora Festiwalu w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane w ramach Rejestracji;
  8. Portal – oficjalna strona internetowa Festiwalu mająca na celu promocję Festiwalu oraz umożliwiająca Rejestrację uczestników, zakup biletów oraz innych usług, opisanych w niniejszym Regulaminie, znajdująca się pod adresem www.dtweek.com;
  9. Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji i otrzymała od Organizatora Potwierdzenie Udziału;
  10. Użytkownik Portalu (Użytkownik) – osoba korzystająca z dostępu do Portalu i jego funkcjonalności, w tym także Zamawiający i Uczestnicy;
  11. Partner – osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie odrębnych porozumień z Organizatorem uczestniczy w Festiwalu; Partnerem Festiwalu mogą być patroni, współorganizatorzy, media, przedstawiciele branży reklamowej, marketingowej lub innych branż, związanych pośrednio lub bezpośrednio z tematyką Festiwalu;
  12. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r., poz. 1422), oferowane Użytkownikom w ramach Portalu, w tym w szczególności:
 1. a) Rejestracja   do udziału w Festiwalu poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem:dtweek.com;
 2. b) newsletter – usługa dostarczania przez Organizatora informacji dotyczących Festiwalu lub usług oferowanych przez Organizatora;
 1. c) zakup biletów na Festiwal poprzez wypełnienie formularza na  stronie dtweek.com i dokonanie płatności poprzez dostępne kanały, opisane szczegółowo w dalszej części Regulaminu (§ 3. Płatności);
 2. Związane z Festiwalem usługi dotyczące m.in. sprzedaży pakietów promocyjnych, objęcia patronatem, sponsorowania, udostępnienia przestrzeni reklamowej mogą być świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z Organizatorem.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Uczestników i Partnerów Festiwalu, a także do osób lub podmiotów korzystających z Portalu.
 4. Portal oraz wszystkie zawarte na nim treści, niezależnie od formy ich prezentacji, stanowią własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania nowych treści, modyfikowania treści już zamieszczonych na Portalu a także do usunięcia tych treści w całości lub w części. Kopiowanie treści Portalu,  ich dystrybucja i inny użytek zawartości bez uprzedniej zgody Administratora są zabronione.
 5. W ramach Portalu mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych przez osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znaku towarowego podmiotu świadczącego taką usługę lub zamieszczenie hiperłącza do strony internetowej danego podmiotu.
 6. Organizator ma prawo przeprowadzania w trakcie Festiwalu konkursów związanych z tematyką Festiwalu. Regulaminy przeprowadzania konkursów oraz przyznawania nagród konkursach będą publikowane na Portalu.
§ 2. Zgłoszenie udziału w Festiwalu
 1. Dokonanie Rejestracji jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o zawarciu z Organizatorem umowy o uczestnictwo w Festiwalu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonanie Rejestracji oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad uczestnictwa w Festiwalu, zobowiązuje także do dokonania opłaty za udział w Festiwalu, zgodnie z § 3. Regulaminu.
 2. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed dniem rozpoczęcia Festiwalu.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze  stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez Zamawiającego.
 5. Organizator wysyła Zamawiającemu Potwierdzenie Udziału nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od upływu terminu dokonania Rejestracji, o którym mowa w §2 ust. 4.
 6. Otrzymując potwierdzenie Udziału Zamawiający uzyskuje status Uczestnika Festiwalu. Uzyskanie statusu Uczestnika uzależnione jest od dokonania opłaty za udział w Festiwalu na zasadach opisanych w § 3. Regulaminu.
 7. Organizator ma prawo odmówić Zamawiającemu udziału w Festiwalu bez podania przyczyny. Organizator nie ma obowiązku wysyłania informacji o odmowie Potwierdzenia Udziału do Zamawiających, których nie zakwalifikował do udziału w Festiwalu.
 8. W wypadku niezakwalifikowania do udziału w Festiwalu Organizator niezwłocznie zwraca dokonaną przez Zamawiającego opłatę za udział w Festiwalu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw przedsiębiorstw oraz  imion i nazwisk osób biorących udział w Festiwalu.
§ 3. Płatności
 1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania opłaty za udział w Festiwalu w postaci zakupienia biletu na Festiwal zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Festiwalu pod adresem:www.dtweek.com.  
 2. Terminowe uregulowanie opłaty za udział w Festiwalu jest warunkiem uzyskania Potwierdzenia Udziału.
 3. Opłatę za udział w Festiwalu należy uiścić w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia Rejestracji.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia Rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.
 5. Po otrzymaniu wpłaty, na prośbę Uczestnika Organizator może wystawić fakturę VAT z uwzględnieniem podatku od towarów i usług według stawki 23%. Faktura wystawiana jest w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Organizatora prośby od Uczestnika.
 6. Dokonanie opłaty za udział w Festiwalu jest możliwe na stronie internetowej: www.dtweek.com, poprzez następujące kanały płatności:
  1. konto PayPal;
  2. karta kredytowa – Visa, Maestro, MasterCard;
  3. system płatności internetowych www.dotpay.com;
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę płatności przez operatorów tych płatności: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.; oraz wystawców i akceptantów kart kredytowych.
 8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności ze wskazaniem swoich danych umożliwiających jego identyfikację oraz identyfikację Festiwalu. Przy dokonywaniu Rejestracji Zamawiający obowiązany jest także do wskazania danych do faktury.
 9. Uczestnik obowiązany jest posiadać przy sobie Potwierdzenie Udziału i w razie wątpliwości okazać je w recepcji Festiwalu.
            4. Newsletter
 1. Chcąc korzystać z dostarczanej przez Administratora usługi Newslettera, Użytkownik Portalu zobowiązany jest wyrazić zgodę na jego otrzymywanie poprzez udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej www.dtweek.com oraz kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera.
 2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika woli otrzymywania Newslettera poprzez  kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Administratora na podany przez użytkownika adres email.
 3. Usługa Newslettera wymaga akceptacji przez Użytkownika Polityki Prywatności i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z tą Polityką.
 4. O terminie wysyłki i treści Newslettera decyduje Administrator.
 5. Użytkownik Portalu może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter i przesyłanej do Klienta albo zgłoszenie takiego żądania do Administratora.
5. Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Uczestnikowi będącemu konsumentem treści zawieranej z Organizatorem umowy o udział w Festiwalu następuje poprzez przesłanie Uczestnikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Bilet uprawniający do udziału w Festiwalu przekazywany jest Uczestnikowi w postaci elektronicznej w pliku w formacie PDF. Otworzenie pliku zawierającego bilet jest możliwe w programie Acrobat Reader XI. Uczestnik może samodzielnie wydrukować taki bilet lub zapisać go na swoim urządzeniu, wyposażonym we wskazane wyżej oprogramowanie.
 3. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Uczestnikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem na odległość.
 4. W wypadku, gdy Uczestnik będący konsumentem składa reklamację co do jakości usług oferowanych przez Organizatora, a Organizator nie uzna roszczenia, Uczestnik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.

1) postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;

2) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

3) interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

4) rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą  środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.

6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 6. Rezygnacja z uczestnictwa w Festiwalu
 1.   W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej.
 2.   Uczestnik może przenieść uprawnienia z zakupionego przez siebie biletu na inny podmiot. W celu załatwienia formalności z tym związanych należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: designthinkingweek@gmail.com.
§ 7. Dodatkowe informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną
 1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik Portalu może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
 2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
 3. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do korzystania z Usług opisanych w § 1 ust. 2 pkt 12) niniejszego Regulaminu.
 4. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności.
 5. Celem skorzystania z Usług, użytkownik Portalu winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora:
  1. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;
  2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania systemu teleinformatycznego na urządzeniach przenośnych.
§ 8. Odpowiedzialność Uczestników
 1. Zgłoszenie udziału w Festiwalu lub zakup biletu na Festiwal jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Koszt przejazdu na Konferencję oraz koszty pobytu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 3. Podczas Festiwalu Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i sesje wideo. Uczestnictwo w Festiwalu jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, w tym także prelegentów w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Osoba, która takiej zgody nie wyraża, zobowiązana jest do poinformowania Organizatora o braku zgody poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: designthinkingweek@gmail.com., niezwłocznie po dokonaniu Rejestracji lub zakupie biletu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestników podczas Festiwalu. Uczestnik Festiwalu ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem.
§ 9. Zmiana i odwołanie Festiwalu
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Festiwalu. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: miejsca Festiwalu, czasu jej trwania, programu Festiwalu i pakietów dla Uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Festiwalu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lub 2  powyżej, Organizator opublikuje stosowną informację na Portalu oraz poinformuje o tym Uczestników: emailem, wiadomością sms lub telefonicznie na numer telefonu podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
 4. Organizator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi w ust. 1 lub 2 powyżej.
 5. Organizator zwróci Uczestnikom wniesione opłaty rejestracyjne w terminie 14 (czternastu) dni od daty podjęcia decyzji o odwołaniu Festiwalu i poinformowania o powyższym Uczestników.
§ 10. Odpowiedzialność administratora
 1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Portalu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Portalu spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym użytkowników Portalu. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi Portalu nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez Administratora.
 3. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Portalu. Administrator zastrzega, iż nie ma wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje.
§ 11. Ochrona danych osobowych
 1. Administrator jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika Portalu przy korzystaniu z Usług.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzana danych osobowych Użytkowników Portalu, w tym Zamawiających i Uczestników Festiwalu, opisane  są w Polityce Prywatności.
§ 12. Reklamacje
 1. Użytkownik Portalu ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez Organizatora.
 2. Reklamację Usług można zgłosić poprzez formularz kontaktowy na stronie: www.dtweek.com albo wiadomość e-mail przesłaną na adres designthinkingweek@gmail.com . W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.
 3. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje Usług i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Festiwalu powinny być zgłaszane Organizatorowi w formie pisemnej, listem poleconym za na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: designthinkingweek@gmail.com, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Festiwalu.
 5. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje reklamacje dotyczące Festiwalu i udziela odpowiedzi pisemnie lub na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.
§ 14. Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie wcześniej niż przed ich opublikowaniem na stronie internetowej Festiwalu.
 2. Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Portalu i świadczonych w jego ramach Usług.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2018 r.       

 

Załącznik do Regulaminu

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną

Administrator, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Administratora środków zabezpieczających infrastrukturę Administratora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • szyfrowanie transmisji danych,
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

 

Top