O METODYCE

 

Design thinking to metodyka tworzenia produktów, procesów i usług, którą w skrócie charakteryzują:

  • podejście antropocentryczne (human-centred design) i koncentracja na potrzebach użytkownika końcowego,
  • inter- i multidyscyplinarność pracującego zespołu,
  • częste testowanie stawianych hipotez przy pomocy prototypów i poddawanie ich ocenie przez użytkownika końcowego po to, by stworzyć pożądany przez niego produkt / usługę.
Design Thinking is matching people’s needs with what is technologically feasible and viable as a business strategy.Tim Brown, CEO&President of IDEO

Trudno w kilku zdaniach opisać całą metodykę. Odkąd stała sie popularna na świecie, jest używana przez wiele firm i instytucji i nadal ewoluuje. Zaproponujemy zatem opis stosowany przez Uniwersytet Stanforda w Kalifornii – źródła i niekwestionowanego lidera tej tematyki na świecie. Zgodnie ze stanfordzką definicją, design thinking składa się z 5 zasadniczych kroków:

Schemat: Stanford Design Thinking Model

 

In user’s shoes

Empathize jest fazą, która ma na celu głębokie i właściwe zrozumienie końcowego użytkownika tak, by spojrzeć na problem z jego perspektywy. Faza polega na dokładnej obserwacji zachowania użytkowników i / lub przeprowadzeniu z nimi ankiety / wywiadu. Etap ten pozwala na rozwinięcie świadomości istnienia wielu możliwych perspektyw (oprócz własnej) spojrzenia na daną osobę, problem czy wyzwanie.

What’s the problem?

Define jest etapem myślenia projektowego, w którym określa się istotę problemu biorąc pod uwagę m.in. grupę docelową (odbiorców rozwiązania). Sztuka definiowania polega na odpowiednim sformułowaniu ograniczeń, które trzeba pokonać (np. uwarunkowania technologiczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, organizacyjne). Definicja problemu nie powinna być zbyt wąska ani zbyt szeroka.

1, 2, 3, 4…

Ideate jest fazą, w której generowana jest duża liczba idei (np. podczas burzy mózgów) co daje szerokie spektrum potencjalnych rozwiązań problemu. Rozwiązania te są konfrontowane z określonymi wcześniej i definiowanymi potrzebami odbiorców, co pozwala w kolejnych etapach na znaczną redukcję liczby zaproponowanych rozwiązań.

Let’s make it!

Prototype stanowi kluczowy etap procesu design thinking. Prototypowanie polega na stworzeniu prototypu (zwykle modelu) oddającego istotę proponowanego produktu / rozwiązania. Prototypowanie ma na celu „unaocznienie” ewentualnego rozwiązania, który pomoże w stworzeniu końcowego produktu / usługi oraz na ocenę, czy to rozwiązanie ma szansę funkcjonować zgodnie z założeniami. Umożliwia też podjęcie decyzji, w jakim kierunku rozwijać kolejne prototypy, aby osiągnąć zakładany efekt.

Test it and…start all over

Test – istotnym elementem pracy z prototypami jest regularne testowanie i ocenianie ich przez odbiorców proponowanych rozwiązań, a następnie doskonalenie prototypów zgodnie z ich uwagami i sugestiami. Tak więc prototypowanie jest procesem iteracyjnym – w kolejnych etapach następuje doskonalenie już opracowanych prototypów na podstawie przeprowadzonych testów oraz opinii użytkowników. Proces taki zapewnia pożądane charakterystyki produktu, usługi czy procesu właśnie dzięki współpracy z przyszłymi odbiorcami.

Najlepszym dowodem skuteczności design thinking jako metody rozwoju nowych produktów i usług są realne przykłady ich wdrożeń. Oto kilka ciekawych przykładów:


Przykładowe aplikacje metodyki design thinking (źródło: L. Chybowski, D. Idziaszczyk, Akademia Morska w Szczecinie współorganizatorem Design Thinking Week 2014, AAM 4(84)/2014, s. 10-14)

 

Zastrzeżenie prawne


Wszystkie chronione symbole, oznaczenia, nazwy i znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są na mocy prawa własnością ich odpowiednich właścicieli, a zostały przytoczone w niniejszym materiale wyłącznie w celach informacyjnych w oparciu o ogólnie dostępne źródła internetowe i literaturowe.